İş bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) bu web sitesinin (“Site”) ve burada sunulan yazılımların ve hizmetlerin (“Hizmet(ler)”) kullanımını düzenlemektedir. Sözleşme, Kullanıcının elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. İş bu Sözleşme, kullanıcının münferit abone, tek bir şirket veya kuruluş (“Kullanıcı(lar)”) olması farketmeksizin Kullanıcı ve TR KARGOM arasında gerçekleşen yasal bir sözleşmedir. Kullanıcı, web sitemize üye olmakla birlikte, işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmiş olup Kullanıcı Bilgilerinin, aşağıda verilen TR KARGOM Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde toplanmasını ve kullanılmasını da kabul etmiş sayılacaktır. www.trkargom.com/gizlilik-sozlesmesi/ Eğer kullanıcı; bir şirket, kuruluş veya tüzel kişi adına bir hesap açıyor veya kullanıyorsa: (i) iş bu sözleşmeyle bağlı olacak şekilde o kurumun yetkili temsilcisi olduğunu; (ii) iş bu sözleşmeyi okuduğunu; (iii) anladığını (iv) tüzel kişi adına onayladığını kabul ve taahhüt etmiş olacaktır.

 1. Hizmetin Tanımı İşbu Site ve burada sunulan Hizmetler ShipLounge Lojistik ve Yazılım Sistemleri Sanayi Ticaret Şirketi’ne (kısaca “TR KARGOM”) ait olup, perakendecilikle uğraşanlar için sipariş karşılama sürecini kolaylaştıran web tabanlı bir nakliye çözümü ve Türkiye’de veya yurtdışında bulunan müşterilerimiz için satın alma hizmetinin kısaca ‘’Benim İçin Satın Al’’ hizmetinin sunulduğu, alışveriş ve paket yönlendirme servisi hizmeti ,müşterilerimizin Popüler pazarlara ve alışveriş platformlarına gerçek zamanlı entegrasyonlarla, sipariş alma ve toplu etiket oluşturmadan müşteri iletişimine kadar her türlü faaliyeti gerçekleştirmektedir. Gelişmiş özelleştirme seçenekleri, TR KARGOM’un işletmelere istenilen sayıda kullanıcı veya konumla uyum sağlamasını destekler. TR KARGOM’un sadece yazılımını kullananlar “Abone Kullanıcılar”, yazılım dışında sunulan lojistik hizmetinden de faydalananlar ise “Özel Kullanıcılar” olarak adlandırılmaktadır. Her iki kullanıcı türünün tabi olduğu ücret ve koşullar birbirinden farklıdır.
 2.  Site ve Hizmete dair genel bilgiler
  2.1. TR KARGOM , Site’deki bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak, gösterilen tüm çabalara rağmen ortaya çıkan yazım ve sistem hatalarından TR KARGOM sorumlu değildir. Kullanıcı, Hizmet’e erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder.
  2.2. TR KARGOM Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve iş bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
  2.3 TR KARGOM hesapları feshedebilir, Hizmete gönderilen tüm içeriği veya bilgileri silebilir ve / veya herhangi bir sebepten dolayı Hizmet’in (veya Hizmet’in herhangi bir kısmının veya özelliğinin) kullanımını veya erişimini herhangi bir zamanda, kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak engelleyebilir. TR KARGOM’un herhangi bir sebepten ötürü TR KARGOM da yer alan herhangi bir hesabı (tamamen veya kısmen) feshetmesi kendi inisiyatifindedir. Ayrıca, TR KARGOM, herhangi bir Kullanıcı verisinin görüntülenmesini durdurma hakkı da dahil olmak üzere Hizmet’in herhangi bir yönünü durdurma hakkını saklı tutar.
  2.4. Site diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir (“Bağlantılı Siteler”). Bağlantılı Sitelerde, TR KARGOM’un herhangi bir kontrolü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
  2.5. Taşınması Türk veya ilgili ülke mevzuatlarına göre yasaklanmış bulunan ürünlerin gönderilmesi talepleri karşılanmayacak olup TR KARGOM’un söz konusu hallerde Siteye ve ilgili hizmetlere erişimi engelleme hakkı bulunmaktadır.
  2.6. TR KARGOM, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, TR KARGOM’un yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder.
  2.7. TR KARGOM, kullanıcıyı bilgilendirmeden gerekli gördüğü sistem değişikliklerini, güncellemelerini ve kısıtlamalarını değiştirme hakkını saklı tutar.
 3.  Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
  3.1. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. TR KARGOM’un sunduğu Hizmetler’den yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Site kapsamında gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  3.2. Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek ve aynı zamanda bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin
  başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal TR KARGOM’a bildirecektir. 3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, TR KARGOM’un, kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu şirketler ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler TR KARGOM bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Kullanıcı, içerik ve diğer bilgilerin TR KARGOM veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.
 4.  Fikri Mülkiyet Hakları
  4.1. Kullanıcı, Site’de ve verilen Hizmet’te tüm fikri mülkiyet haklarının TR KARGOM’a ait olduğunu kabul ve beyan eder.
  4.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi dahilinde TR KARGOM tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, TR KARGOM’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
 5.  Mücbir Sebepler
  TR KARGOM, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu sözleşmeden ve gizlilik politikasından doğan yükümlülüklerinden herhangi birini tam olarak ve zamanında ifa edememekten dolayı sorumlu değildir. Böyle bir hususun varlığı halinde TR KARGOM’un herhangi bir tazminat sorumluluğu doğmayacaktır.
 6.  Ücretler ve Vergiler
  Aşağıda belirtilen ücretler TR KARGOM’a abone olan (sadece yazılımı kullanan) kullanıcılar için geçerli olacak olup, TR KARGOM özel kullanıcıları (TR KARGOM’un  hem yazılım hem kargo hizmetinden faydalananlar) için farklı ücretler belirlemek hakkını haizdir. Bunların dışında kullanıcıların özel kullanıcı ve abone kullanıcı olarak ayrı kategorilerde değerlendirilmesi tamamiyle TR KARGOM’un kendi inisiyatifinde olup zaman içinde bir kullanıcının özelden aboneye, aboneden özele şeklinde sahip olduğu kullanıcı statüsünün değiştirilmesi de yine TR KARGOM’un  tasarrufundadır. 6.1 Hizmet ile ilgili ödeme ve vergi gibi ücretlerin geçerli bir ödeme yöntemiyle ve zamanında ödenmesinden Kullanıcı sorumludur. Aksi belirtilmedikçe, tüm ücretler ABD Doları cinsindendir. Tüm ödemeler Hizmet içerisinde belirtilen yöntemlerle yapılmalıdır. Tüm ücretler ve masraflar tarafımızdan alındıktan sonra kazanılır ve (a) açıkça belirtildiği durumlarda ve / veya (b) yürürlükteki yasaların gerektirdiği haller dışında, iade edilemez.
  6.2 Kullanıcı satış, kullanım veya katma değer vergisi gibi Hizmet’i kullanmasına dair öngörülen herhangi bir devlet vergisini ödemekle yükümlüdür. TR KARGOM’un  bu tür vergileri tahsil etmek zorunda olduğu ölçüde, geçerli vergi, faturalandırma hesabına eklenecektir.
  6.3 Seçilen ödeme yöntemi hesabını tahsil etme yetkisi, Hizmet içindeki tercihler iptal edinceye veya değiştirilinceye dek yürürlükte kalacaktır; Ancak, böyle bir bildirim, TR KARGOM’un  makul bir şekilde harekete geçmesinden önce sunulan ücretleri etkilemeyecektir.
  6.4 TR KARGOM, Hizmet için herhangi bir ücret veya ücret sınırını veya miktarını değiştirme ve Kullanıcılarına önceden bildirimde bulunarak yeni ücret veya şartlar oluşturma hakkını saklı tutar. Herhangi bir abonelik süresi için ödenen ücretler peşin olarak ödenir ve tamamen veya kısmen iade edilmez.
  6.5 Hizmet iptal edilmediği müddetçe aylık abonelikler her ayın sonunda, yıllık abonelikler ise her yıl dönümü bitiminde otomatik olarak yenilenecektir.

6.6 Yıllık abonelikler için, yıllık yenileme tarihinden en az 30 gün önce, aboneliğin iptal edilmek istendiği bildirilmelidir. Aylık abonelikler için ise yedi (7) gün öncesinde bildirim yapmak gerekmektedir. TR KARGOM üzerinde bir üyelik açtığınızda aşağıda belirtilen şartları kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

 • Genel Bilgilendirmeler

7.1 TR KARGOM üyelerine, Türkiye’den bir özel posta adresi verir. Bu adres ANKARA’dadır.

7.2 Satın alacağınız paketlerinizi size verdiğimiz özel adresinize yollayabilirsiniz. TR KARGOM ekibi gelen paketlerinizi sizin adınıza teslim alıp talimatlarınıza göre teslimat adresinize ulaştıracaktır.

 • TR KARGOM üyelerimiz, paketlerinizin alınması, gönderilmesi esnasında doğacak her türlü vergi, gümrük vergisi, servis bedeli, taşıma bedeli, gibi ücretleri ödemekle sorumludur.
  • *Irak ve İran gönderilerinde ekonomik gönderi türü seçilmesi halinde, paketler kara taşımacılığı yolu ile Irakta ve İran da bulunan çeşitli merkezlere gönderilecektir ve oradan alınması gerekmektedir. Irak ve Iran kara taşımacılığında bulunan özel risklerden dolayı oluşabilecek her hangi bir sorun, hasar, kaybolma ve benzeri durumlarda TR KARGOM sorumluluk kabul etmemektedir ve tüm sorumluluk alıcın uhdesindedir.

7.5 Paket gönderim ücreti paketin hacmine veya ağırlığına göre hesaplanır. Daha yüksek olanı ücretlendirilir.

7.6 Paketleriniz üyelik tipine göre 15 veya 60 güne kadar ücretsiz depolanır. Bu süreyi paketlerinizi bekletip birleştirmek adına kullanabilirsiniz.

7.7 Belirtilen günleri aşan her 1 gün için paket başına 1 Euro ücret tahsil edilir.

7.8 Depolama süresi azami 100 gündür. Bu süreyi aşan durumlarda paketin gönderimi hakkında üye ile iletişime geçilir. Üyeye ulaşılamaması ve/veya gönderinin üye tarafından ret edilmesi durumunda TR KARGOM paketi imha etme hakkına sahiptir.

7.9 TR KARGOM teslim aldığı her paketi açma hakkına sahiptir.

Neden?
Yasaklı ürünleri kontrol edebilmek için.
Ürünlerinizin gereksiz büyük paketlerden çıkartılıp sizin için daha az maliyet oluşturacak şekilde tekrar paketlenebilmesi için.
Ürünlerin kalite kontrolü gerçekleştirilebilmesi için.

Kalite kontrol nedir?

TR KARGOM gelen paketleri kalite kontrol sürecine tabi tutabilir. Kalite kontrolü gerçekleştirebilmesi için MÜŞTERİ’nin paketi açılır, Türk mevzuatına ve uluslararası taşımacılık sözleşmelerine aykırı ürünlerin veya yasaklı ürünlerin olup olmadığı kontrol edilir. Paketlerin mevzuata uygunluğu onaylandıktan sonra göz kararı ile; tekstil ve benzeri ürünlerde bir yırtık olup olmadığına, kırılacak ürünlerde bir hasar olup olmadığına bakılır.

Teknolojik ürünlerde ise ürünün çalışıp çalışmadığı kontrolü yapılmaz. Gerektiğinde MÜŞTERİ’ye bilgi vererek müşterinin talebi halinde tedarikçi firmaya paketler iade edilir. Ürünlerin ayıplı olmasının tespitinin mümkün olmadığı hallerde veya herhangi bir sebepten ötürü tespit edilmemesi halinde de TR KARGOM şirketinin hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup; iş bu durumdan doğacak yargılama süreçlerine taraf olarak da gösterilemez.

Gönderim maliyetlerinde belirleyici unsur gönderdiğiniz paketin gerçek (fiziksel) ağırlığından çok uçakta kapladığı yerdir. Bu da gönderilerinizin hacimsel (boyutsal) ağırlığıdır. Hacimsel ağırlık; uzunluk X yükseklik X derinlik / 5000 formülü uygulanarak hesaplanır. Eğer paketin hacimsel ağırlığı fiziksel ağırlığından fazla ise hacimsel ağırlık dikkate alınır.

Yurtiçi Kargo bedelinden her türlü müşteri sorumludur. Karşı ödemeli durumlarda TR KARGOM sizin adınıza ödemeyi yapar ve bu tutarı daha sonra sizden tahsil eder. Her şekilde ShipLounge Lojistik ve Yazılım Sistemleri Sanayi Ticaret Şirketi karşı ödemeyi yapmama hakkını saklı tutar.

Paket TR KARGOM Deposundan çıktğı andan itibaren iade sorumluluğu müşterinin uhdesindedir.
TR KARGOM Deposunda bulunan bir ürünün iadesi istendiğinde ise TR KARGOM belli bir hizmet bedeli ve iade kargo ücretini tahsil ettikten sonra ürününüzü iade edecektir.

7.10 Premium üyeleri, üyeliği iptal ya da basic üyeliğe geçme hakkını kullanmak isterlerse üyeliğe başladıkları tarihten itibaren 4’üncü ay ile birlikte bu haklarını kullanabilirler.

7.11 Üyeliğini iptal eden kullanıcılar paketlerini üyeliğin son gününe kadar gönderi yapma hakkına sahiptir.

7.12 Üyeliğin 4’üncü ayından itibaren kalan aylar için üyelik bedelleri ay başı 4   Dolar karşılığı olarak iade edilir. Kullanıcı Premium üyeliğinin sağladığı indirimler faydalanmışsa iade miktarından düşürülür.

 •   TR KARGOM paketlerinin gönderimini gerçekleştirmeyen ve üyeliklerini iptal eden üyelerin paketlerini 30. günün sonunda imha etme hakkına sahiptir.

7.14 Üyeliğini iptal ettiği halde paket göndermeye devam eden eski üyelerimizin paketi depoya geldiği günden itibaren 7 gün içinde yeniden üye olmaz ise gelen paketler imha edilir.

7.15 Premium üyelikleri yazılı bir talep ile aksi belirtilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

 • TR KARGOM üyeliğiniz bu sözleşmeyi kabul etmeniz ile başlar.

7.17 TR KARGOM üyelerimiz uluslararası taşımacılık kanunlarına aykırı ve TR KARGOM yasaklı ürünler listesi’nde bulunan ürünleri yollamak için sitemizi kullanamazlar. Bu tür gelen paketler geri iade veya imha edilir. Geri iade bedeli üye tarafından karşılanır.

8. Sözleşmenin Sonlandırılması
8.1. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
8.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
8.3. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Batı  Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ShipLounge Lojistik ve Yazılım Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti Adres: Şeker Mh. 1437.Cd. No:20/B Etimesgut/ Ankara TEL:+908503081038

Ücretsiz Türkiye Adresinizi Alın
tr kargom TR KARGOM'un Rekabetçi Fiyatları

Nakliye ücretlerinden tasarruf etmek için en uygun fiyatları sunuyoruz.

tr kargom Uluslararası Teslimat

Uluslararası nakliye için en iyi nakliye çözümlerinden birini sunuyoruz

tr kargom Güvenli Ödeme Yöntemleri

Güvenli Ödeme sistemlerimiz ile huzur içinde ödeme yapın

tr kargom Güvenle Alışveriş

Hesabınızı günün her saatinde koruduğumuzdan emin olun.